Zaliczenie


Wymagana jest obecność na zajęciach seminaryjnych, aktywne uczestnictwo w seminariach, w tym wykonanie obliczeń na kartach pracy (seminarium 1i 2), wykonanie ćwiczenia w pracowni komputerowej (seminarium 3 lub 4) oraz przygotowanie (w tym skonsultowanie z prowadzącym), przesłanie w postaci prezentacji Nazwisko*ppt (na adres mailowy prowadzącego) i wygłoszenie referatu dotyczącego metody XRD.

Ewentualne nieobecności na zajęciach należy zaliczać w formie krótkiego pisemnego kolokwium. w ustalonym z prowadzącym terminie, w przypadku niewygłoszenia referatu zdać pisemnie, na ocenę, kolokwium z tematyki prezentowanej w trakcie referatów oraz dostarczyć referat w postaci prezentacji Nazwisko*ppt. W przypadku zaliczenia nieobecności do końca semestru student uzyskuje zaliczenie w pierwszym terminie, w innym przypadku - w terminie poprawkowym.

Ocena jest średnią arytmetyczną trzech ocen: uzyskanych z kart pracy (seminarium1 i 2), w trakcie ćwiczeń z analizy fazowej jakościowej w pracowni komputerowej (seminarium 3 lub 4) oraz z referatu (seminarium 5 lub 6); ewentualnie w przypadku nieobecności na jednym z seminariów uwzględniana jest ocena z odpowiedniego kolokwium.

W przypadku, gdy uzyskana ocena jest niższa niż 3,0 student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych – w formie kolokwium pisemnego z całości materiału.