Ocena końcowa


Ocena końcowa Ok= 0,4 x średnia ocena seminarium + 0,6 x średnia ocena egzaminu.
Przez średnią ocenę rozumie się ocenę, będącą średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w terminie podstawowym i w terminach poprawkowych.
W przypadku uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu i/lub seminarium w terminie poprawkowym Ok nie może być niższe niż 3,0.