Wstępny plan – seminaria 2016

1. Sieć przestrzenna i krystaliczna, komórka elementarna, płaszczyzny sieciowe. Wskaźniki (hkl) w komórce elementarnej i w rzucie na płaszczyznę XY, YZ, XZ. Odległości międzypłaszczyznowe – ilustracja i obliczenia dla poszczególnych układów krystalograficznych.
2. Zadania z wykorzystaniem wzoru Braggów – Wulfa i równań kwadratowych, rząd refleksu, wybór lampy, zależność błędu pomiarowego od kąta ugięcia, eliminacja linii Kα.
3. Aparatura i parametry pomiarowe. Programowanie pomiarów XRD. Zakres pomiarowy, krok i czas zliczeń. Czas całkowity pomiaru (dla licznika scyntylacyjnego i paskowego). Analiza fazowa jakościowa – pokaz.
4. Współczesna aparatura w dyfraktometrii proszkowej i jej odmianach (XRD z MRI, GID, XRR, SAXS/WAXS) oraz spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej – pracownia wydziałowa WIMiC.
5. Analiza fazowa jakościowa; podstawy, wykorzystanie oprogramowania w analizie fazowej jakościowej.
6. Bazy danych rentgenowskich. Gęstość rentgenowska - obliczenia.
7. Wskaźnikowanie rentgenogramów (metoda ilorazów) i wyznaczanie parametrów sieciowych. Wskaźnikowanie – metoda różnic i ilorazów; wyznaczanie parametrów sieciowych. Reguły wygaszeń systematycznych.
8. „Rozwiązywanie” struktur krystalicznych.
9. Rentgenowska analiza fazowa ilościowa – metody eksperymentalne, w tym metoda wzorca wewnętrznego.
10.Metoda Rietvelda.
11.Identyfikacja roztworów stałych na podstawie pomiarów XRD.
12. – 13.Zastosowanie metody XRD - referaty studentów.
14. Wykorzystanie baz danych. Reguły wygaszeń pasowych i seryjnych. Zajęcia zaliczeniowe.