Zaliczenie


Wymagana jest obecność na zajęciach seminaryjnych, aktywne uczestnictwo w seminariach (w tym uzupełnianie „kart pracy”) oraz wygłoszenie referatu dotyczącego wykorzystania metody XRD w badaniach materiałów.
Ewentualne nieobecności na zajęciach (powyżej jednej) należy zaliczać w formie krótkiego pisemnego kolokwium (kolokwium bez oceny – zaliczenie kolokwium powyżej 50% punktów).
Aktywność w trakcie zajęć seminaryjnych jest premiowana w postaci „+”. Trzy „+” podwyższają ocenę o 0,5 stopnia. Ocena jest wypadkową ocen uzyskanych w trakcie ćwiczeń oraz z referatu (seminarium 12 lub 13) , ewentualnie podwyższoną ze względu na wyróżniającą aktywność w trakcie pozostałych seminariów. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na seminarium, na którym student powinien otrzymać jedną z wymaganych ocen należy: w przypadku seminarium zaliczyć odpowiednie ćwiczenie w ustalonym z prowadzącym terminie, w przypadku niewygłoszenia referatu zdać pisemnie, na ocenę, kolokwium z tematyki prezentowanej w trakcie referatu oraz dostarczyć referat w postaci prezentacji*ppt.
W przypadku zaliczenia nieobecności do końca semestru student uzyskuje zaliczenie w pierwszym terminie, w innym przypadku - w terminie poprawkowym.